Όροι χρήσης - Προσωπικά δεδομένα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφεξής « Το Κέντρο » ) ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σέβεται τα δικαιώματα των πελατών/εκπαιδευομένων/καταρτιζομένων, εργαζομένων, προμηθευτών του, αλλά και κάθε άλλου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων και δίνει πρωταρχική σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής του με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ( G.D.P.R. ).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τα είδη των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε για τους πελάτες/εκπαιδευόμενους/καταρτιζόμενους αλλά και κάθε άλλου υποκειμένου προσωπικών δεδομένων που συναλλάσσεται με το Κέντρο, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιους μπορεί να τις μοιραζόμαστε και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης τα μέτρα που λαμβάνουμε για να προστατεύσουμε την ασφάλεια αυτών των πληροφοριών, τη χρονική διάρκεια που τις διατηρούμε, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο όσοι συναλλάσσονται, με οποιονδήποτε τρόπο με το Κέντρο, μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές μας για τη διαχείριση των προσωπικών τους πληροφοριών.

Ι. Ποια Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που επεξεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο το Κέντρο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση αριθμός κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ.) και άλλες πληροφορίες που παρέχετε οικειοθελώς ή εκ του νόμου ή λόγω εκπλήρωσης υφιστάμενης συμβάσεως, είτε απευθείας στο Κέντρο, είτε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας ο οποίος τα προωθεί βάσει συμβάσεως στο Κέντρο.

Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται με τους κάτωθι τρόπους :

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μέσω ηλεκτρονικού αρχείου
 • Μέσω παραχώρησης προσβάσεως στα αρχεία του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Μέσω της ιστοσελίδας μας
 • Μέσω άλλων πηγών από τις οποίες δεδομένα καθίστανται δημοσίως προσβάσιμα, είτε ηλεκτρονικά, είτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το Κέντρο τηρούνται σε έγγραφη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

ΙΙ. Cookies

Στον Δικτυακό μας τόπο, δεν γίνεται χρήση cookies.

ΙΙΙ. Χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους κάτωθι λόγους:

 • Την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας υφιστάμενης συμβάσεως
 • Την επεξεργασία, καταγραφή και ολοκλήρωση των εργασιών που μας ανατίθενται από εσάς, ή από άλλα πρόσωπα ( φυσικά ή νομικά ) που λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και συμβάλλονται με το Κέντρο με έγγραφες συμβάσεις.
 • Για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για πρόσθετα στοιχεία ή ενημέρωσή σας σχετικά με τις εργασίες που μας έχουν ανατεθεί και σας αφορούν.
 • Για να σας ενημερώσουμε για θέμα ενδιαφέροντός σας π.χ. νέο επιδοτούμενο επενδυτικό πρόγραμμα, εφόσον είσαστε ήδη πελάτης του Κέντρου.
 • Για να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε την επαγγελματική μας δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών)
 • Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εφόσον έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να την ανακαλέσετε, αλλά χωρίς να θίγεται η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας, προ της τυχόν ανάκλησής της.
 • Για την προάσπιση εννόμου συμφέροντος του Κέντρου (επιβολής νομικών απαιτήσεων και διεξαγωγής των εργασιών μας σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους, και τις πολιτικές μας).
 • Για την ασφάλεια προσώπων ( πελατών και εργαζομένων ) και αγαθών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
 • Στο πλαίσιο συμμόρφωσης του Κέντρου με υποχρεώσεις που θεσπίζονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς ( π.χ. για λόγους συμμόρφωσης προς το ισχύον φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο )

ΙV. Κοινοποίηση των δεδομένων που συλλέγουμε

Το Κέντρο μας δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εδώ. Αποδέκτες των δεδομένων, τα οποία το Κέντρο υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας υφιστάμενης συμβάσεως ή λόγω συμμόρφωσης σε νόμιμη υποχρέωση, ή σε κανονιστική διάταξη ή δικαστική απόφαση μπορεί να είναι :

 • τρίτα προς το Κέντρο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ενεργούν κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του, για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία οφείλουν να ενεργούν βάσει οδηγιών του, και τα οποία έχουν συμβατικά δεσμευθεί να εφαρμόζουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Τέτοια τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:
 1. oφυσικά ή νομικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης/κατάρτισης.
 2. oτραπεζικά ιδρύματα
 3. oεταιρείες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων
 4. oεταιρείας φύλαξης και ασφάλειας
 • τρίτα μέρη κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης.
 • Ασφαλιστικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί, επιμελητήρια, Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Εποπτικές, Δικαστικές, ανεξάρτητες και λοιπές Αρχές της Ελλάδος ή της Ευρώπης για την εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης

Στις περιπτώσεις αυτές το Κέντρο θα προβαίνει ειδικότερη ενημέρωσή σας σχετικά με τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας στους ανωτέρω αποδέκτες, εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Κέντρο, ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες Εποπτικές, Αστυνομικές, Δικαστικές, ανεξάρτητες και εν γένει Δημόσιες εφόσον αυτό επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα , χωρίς προηγούμενη δική σας ενημέρωση.

V. Διασυνοριακή Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Το Κέντρο μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαικής ‘Ενωσης.

VI. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Το Κέντρο διατηρεί τις πληροφορίες που μας παρέχετε καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της μεταξύ μας υφιστάμενης συμβάσεως συνεργασίας οποιασδήποτε φύσης και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης ή λήξης αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο ( π.χ. φορολογική νομοθεσία ) ή για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων του, τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη ή αντίκρουση τυχόν νομικών αξιώσεων υπέρ ή εναντίον του Κέντρου κατ’ ανώτατο όριο επί δεκαπενταετία (15ετία). Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας και την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ή την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του προαναφερθέντος ανώτατου χρονικού διαστήματος των δεκαπέντε (15) ετών.

VIΙ. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται και τηρεί το Κέντρο και τα οποία μπορείτε, μετά από την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, να ασκήσετε είτε εγγράφως, είτε μέσω email, είτε τηλεφωνικά, είναι τα εξής:

Ενημέρωσης & Πρόσβασης : μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο να σας ενημερώσει για την επεξεργασία των δεδομένων σας ( αν τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα σας, ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα κλπ. )

Διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο να προβεί σε διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και την συμπλήρωση των τυχόν ελλιπών στοιχείων σας

Διαγραφής (δικαίωμα στην «λήθη»): εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο την διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων

Περιορισμό της επεξεργασίας: εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Εναντίωση στην επεξεργασία: εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το Κέντρο, μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του δικαιώματος, αν καταδείξει ότι συντρέχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας, ή για την θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Φορητότητας: εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ζητήσετε από το Κέντρο να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να τον διαβιβάσει το Κέντρο σε άλλη εταιρεία ή εκπαιδευτικό κέντρο.

Email Opt-out: μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να μην σας αποστέλλουμε ενημερωτικά email με τα τρέχοντα και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, επιλέγοντας τον σύνδεσμο διαγραφής “UNSUBSCRIBE”, τον όποιο θα βρείτε εντός των ενημερωτικών email που ενδεχομένως να λαμβάνετε από εμάς, αν είστε ήδη πελάτης ή έχετε εκπαιδευτεί στο Κέντρο μας.

VIΙΙ. Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για λόγους ασφάλειας προσώπων και αγαθών

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν έχει τοποθετηθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

ΙΧ. Ασφάλεια Συστημάτων/Διαδικασιών

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει το Κέντρο αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές. Επίσης, προστατεύονται από ζώνες ασφάλειας (firewalls) και άλλα συνηθισμένα μέτρα ασφαλείας (antivirus). Το Κέντρο μας, έχει λάβει τα εύλογα μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι στο Κέντρο έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με την σημαντικότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων (awareness), και οι διαδικασίες που ακολουθούνται, έχουν στόχο την καλύτερη προστασία τους.

Χ. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς ώστε να αντικατοπτρίζει τις πρακτικές μας για τα προσωπικά δεδομένα. Το Κέντρο μας, αναφέρει στην αρχή της Πολιτικής τη χρονική στιγμή της πιο πρόσφατης ενημέρωσης.

ΧΙ. Τρόπος Επικοινωνίας μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή αν θα επιθυμούσατε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως μας στείλτε έγγραφη ειδοποίηση στην ταχυδρομική διεύθυνση του Κέντρου μας ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ, Λιοσίων 281,ΤΚ 10445, Αθήνα ή email στο info@kekiason.gr  μαζί με αντίγραφο ενός εγγράφου ταυτοποίησής σας, ή μας καλέσετε τηλεφωνικά στο 210854790.

 

security

Αθήνα

 
Λεωφ. Πειραιώς 112 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-54.18.50
Fax. 2310-56.73.52

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">iasonpat@kekiason.gr