«ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VOUCHER) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»


 

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτηση τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεων τους, με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

 

 

Η ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Στην άνεργη/ο: 

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών
 • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
 • Εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 € για την θεωρητική κατάρτιση
 • Επίδομα 2.300€ για την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (για τους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • Επίδομα 2.000€ για την υλοποίησης της πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις (για τους αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθ’ όλη της διάρκεια του προγράμματος
 • Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης

 

Στην Επιχείρηση: 

 • Πλήρη Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού επιλογής της επιχείρησης, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος
 • Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση
 • Χωρίς κανένα περιορισμό η συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα
 • Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις, που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση
 • Συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων που εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν (ΚΑΔ 49, 50, 51, 52, 55, 56, 62, 63, 73, 74, 77, 79, 81, 82, 90, 92, 93, 94)

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

Α. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ ηλικίας μέχρι 29 ετών» 

 • Να είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

Β. Για την κατηγορία «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών» 

 • Να έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 

SOFT SKILLS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τίτλος: Γενικές αρχές Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ώρες: 12

Περιεχόμενο θεωρίας:

 • Οργανωτική Δομή - Διοικητική Πυραμίδα – Οργανόγραμμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Οργανωτικά προβλήματα στις Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Σύγχρονοι τρόποι και μέθοδοι διοίκησης
 • Οργάνωση εξειδικευμένων τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κατανομή Έργου
 • Οι λειτουργίες του management
  • Ανασκόπηση της διαδικασίας του management: Σχεδιασμός, Οργάνωση, Έλεγχος, Αξιολόγηση και Ανάδραση.
  • Σχεδιασμός. Σημασία και αναγκαιότητα του σχεδιασμού.
  • Είδη και επίπεδα σχεδιασμού. Βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος και στρατηγικός σχεδιασμός.
  • Σχεδιασμός σε διαφορετικά τμήματα και επίπεδα ιεραρχίας.
  • Μέθοδος των «κενών σχεδιασμού» (gapanalysis). Ανάλυση SWOT.
  • Κριτήρια αξιολόγησης του σχεδιασμού (Τα 7 “S” της McKinsey).
  • Ζητήματα υλοποίησης σχεδιασμού. Τύποι στόχων. Κριτήρια αξιολόγησης στόχων.
  • Καταγραφή στόχων. «Συμβόλαια» απόδοσης. Δήλωση αρμοδιοτήτων. Αξιολόγηση απόδοσης: διαδικασίες και εφαρμογή.
  • Οργάνωση. Ορισμός, σημασία και αναγκαιότητα. Βασικές έννοιες και αρχές. Είδη δομών. Δημιουργία και μεταβολή δομών. Οργανόγραμμα. Καταμερισμός εργασίας. Η αναγκαιότητα και τα όρια του καταμερισμού εργασίας. Πρακτικά προβλήματα και λύσεις. Εξεύρεση και ορθολογική κατανομή των πόρων. Στελέχωση. Συντονισμός και επικοινωνία.
  • Έλεγχος. Ορισμός, αναγκαιότητα και βασικές έννοιες.
  • Διαδικασία ελέγχου: Θέσπιση προδιαγραφών απόδοσης, Μέτρηση και Αξιολόγησης της Απόδοσης. Ανάδραση (feedback).
  • Φάσεις ελέγχου: Έλεγχος εισροών, έλεγχος διαδικασιών και έλεγχος εκροών.
  • Οικονομικός Έλεγχος:
  • Σημασία και ρόλος του προϋπολογισμού στις Τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Η διαδικασία του προϋπολογισμού.
  • Είδη προϋπολογισμών.
   • Εσωτερικοί έλεγχοι
   • Αξιολόγηση και ανάδραση. Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Συστήματαυποβοήθησης (Management Information Systems). Εντοπισμός προβλημάτων. Μεθόδευση οργανωτικών αλλαγών και βελτιώσεων. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Ανάλυση, αξιολόγηση και επιλογή της βέλτιστης λύσης.

 

 

Τίτλος: Ικανότητα επικοινωνίας και αποτελεσματικότητα και τεχνικές προώθησης υπηρεσιών τουριστικού τομέα

Ώρες: 12

Περιεχόμενο θεωρίας

 • Το μοντέλο της επικοινωνιακής διαδικασίας
 • Διαπροσωπική προσέγγιση: Το μήνυμα
 • Κωδικοποίηση και αποστολή
 • Φιλτράρισμα
 • Θόρυβος
 • Αποκωδικοποίηση
 • Ανάδραση.
 • Εμπόδια στην αποτελεσματική επικοινωνία: Πληθωρισμός μηνυμάτων, Περιπλοκότητα, Μηχανισμοί παραμόρφωσης.
 • Το μοντέλο της επικοινωνιακής διαδικασίας
 • Οργανωσιακή προσέγγιση: Κατωφερής επικοινωνία, Ανωφερής επικοινωνία, Αμοιβαία και διαγώνια επικοινωνία.
 • Τεχνικές προώθησης
 • Δημιουργία ενημέρωσης και παρότρυνση
 • Ισχυροποίηση της προτίμησης
 • Ισχυροποίηση των σχέσεων με τους μεσάζοντες και διατήρηση της αφοσίωσης
 • Ανάλυση D.I.S.
 • Ρόλοι. Αυτό που είμαι (ταυτότητα) δεν ταυτίζεται με αυτό που κάνω.
 • Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός
 • Ανάλυση ανθρωπίνων συναλλαγών

 

 

Τίτλος: TimeManagement

Ώρες: 6

Περιεχόμενο θεωρίας

 • Σημαντικές και μη σημαντικές εργασίες
 • Επείγουσες και μη επείγουσες εργασίες

 

 

Τίτλος: Θέματα Αυτοβελτίωσης

Ώρες: 12

Περιεχόμενο θεωρίας

 • Τα θεμέλια της επιτυχίας
 • Τα εμπόδια της επιτυχίας
 • Τι είναι Αποτελεσματικότητα
 • Η έννοια του ρίσκου στη Λήψη Αποφάσεων

 

 

Τίτλος: Ποιοτική εξυπηρέτηση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ώρες: 12

Περιεχόμενο θεωρίας

 • Εξυπηρέτηση-Φροντίδα-Στοργή
 • Κουλτούρα εξυπηρέτησης
 • Όραμα και Αποστολή της εργασίας
 • Τι θέλει ο πελάτης
 • Προσωπική εξυπηρέτηση
 • Τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Η πίτα της επικοινωνίας
 • Πως εξυπηρετούμε έναν ‘’δύσκολο’’ πελάτη
 • Γιατί θυμώνουν και φωνάζουν οι πελάτες
 • Εν συναίσθηση
 • Είμαι κατάλληλος για να εξυπηρετώ?
 • Αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία
 • Θετικές και αρνητικές λέξεις 7 εκφράσεις

 

Τίτλος: Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q.)

Ώρες: 10

Περιεχόμενο θεωρίας

 • Το μοντέλο/μήτρας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη (E.Q.) και δείκτης Ευφυΐας (I.Q.)
 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη πρωταρχικός παράγων αποτελεσματικότητας και επαγγελματικής και προσωπικής επιτυχίας

 

 

Τίτλος: Βασικές αρχές εργατικού δικαίου

Ώρες: 2

Περιεχόμενο:

 • Βασικές αρχές εργατικού δικαίου,
 • Χρονικά όρια εργασίας
 • Συμβάσεις εργασίας και η ισχύς τους
 • Καταγγελία συμβάσεων
 • Άδειες, αργίες, ασθένεια κλπ.
 • Επιδόματα και πρόσθετες παροχές
 • Μητρότητα και εργασία,
 • Αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα ελέγχου τήρησης της εργατικής νομοθεσίας,
 • Βασικές αρχές ασφαλιστικού δικαίου

 

 

Τίτλος: Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

Ώρες: 2

Περιεχόμενο:

 • Υποχρεώσεις εργοδοτών: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, Γενικές και ειδικές υποχρεώσεις, Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, Επιχειρήσεις που μοιράζονται τον ίδιο χώρο εργασίας, Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων, Άλλες υποχρεώσεις, Κυρώσεις
 • Υγιεινή και ασφάλεια σε χώρους εργασίας: Κίνδυνοι για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, Βασικές αρχές υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Κίνδυνοι για την υγεία στους χώρους εργασίας. Επαγγελματικές ασθένειες, Φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, Οργάνωση εργασίας, Εργονομία και Μέσα Ατομικής Προστασίας, Πυροπροστασία, Ασφάλεια μηχανών – Ακτινοβολία – θόρυβος – θερμότητα – δόνηση κ.λπ., Φυσικές και μη

καταστροφές (σεισμός κ.λπ.), Εκτίμηση-Διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου, Τα καλώδια ρεύματος ασφαλή, Τραύματα από επαναλαμβανόμενες καταπονήσεις, Βλάβες στα μάτια από την ακτινοβολία της οθόνης, Προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος

 • Νομοθετικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας: Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας, Μητρότητα και εργασία, Αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, Ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου

 

 

Τίτλος: Εξοικείωση των καταρτιζομένων με το χώρο της πρακτικής άσκησης

Ώρες: 8  

Περιεχόμενο:

 • Συμπεριφορά στο χώρο εργασίας: Πρώτη μέρα στη δουλειά, Εγκλιματισμός στο περιβάλλον εργασίας, Ενημέρωση από τον υπεύθυνο, Συμπεριφορά / εμφάνιση, Τι πρέπει να προσέχει, Τι θέλει ο εργοδότης
 • Βασικές Έννοιες - Ορισμός, στόχοι και μορφές επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Εισαγωγή στις θεωρίες της Οργάνωσης
 • Δομή και διάρθρωση της οργάνωσης μιας επιχείρησης
 • Λειτουργία της επιχείρησης
 • Διοίκηση των Επιχειρήσεων - Έλεγχος
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Μελέτες Περίπτωσης

 

Τίτλος: Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Ώρες: 4

Περιεχόμενο:

 • Αυτοπροσδιορισμός: Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής – επαγγελματικός προσανατολισμός, μέθοδοι βελτίωσης της αυτοεικόνας και της ετεροεικόνας του ανέργου / υποψηφίου για θέση εργασίας, Βασικά στοιχεία αυτοαξιολόγησης / αυτογνωσίας, Τόνωση αυτοεκτίμησης, αυτοεπεποίθησης, πνευματικής σταθερότητας, Τόνωση συμπεριφοράς: κοινωνικότητα, αντιληπτική ικανότητα, επικοινωνία, ωριμότητα, υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα, επιμονή, πρωτοβουλία, Μη λεκτική επικοινωνία και διαμόρφωση θετικής συνολικής εικόνας για τον υποψήφιο
 • Διαδικασίες – τρόποι αναζήτησης εργασίας: Τρόποι αναζήτησης εργασίας και πληροφόρησης, Φορείς εύρεσης εργασίας και ο ρόλος τους, Τι πρέπει να προσέχουμε κατά την αναζήτηση, Τρόποι αποστολής Βιογραφικού / Συνοδευτικής Επιστολής, Οργάνωση / Τήρηση αρχείου, Προγραμματισμός επαγγελματικής σταδιοδρομίας, Επεξεργασία δεδομένων και λήψη αποφάσεων
 • Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος – συνοδευτικής επιστολής: Βιογραφικό σημείωμα: Σκοπός βιογραφικού, Περιεχόμενα, Τρόποι σύνταξης βιογραφικού / Μορφή, Λάθη κατά τη σύνταξη του βιογραφικού, Επίδειξη ενδεικτικών βιογραφικών, Σύνταξη βιογραφικού από τους καταρτιζόμενους, Συνοδευτική Επιστολή: Σκοπός, Περιεχόμενα / Μορφή, Λάθη κατά τη σύνταξη, Επίδειξη ενδεικτικής Συνοδευτικής Επιστολής, Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής από τους καταρτιζόμενους.
 • Συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού: Εξετάσεις/τεστ ειδικών γνωστικών ικανοτήτων, Τεστ / αξιολόγηση προσωπικότητας
 • Τεχνικές παρουσίας σε συνέντευξη: Τρόποι ορισμού συνέντευξης / ραντεβού, Προετοιμασία για τη συνέντευξη, Είδη συνέντευξης, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα εξεταστή, Χαρακτηριστικά / προσωπικότητα / εμφάνιση εξεταζόμενου, Συνηθισμένες ερωτήσεις / Δύσκολες ερωτήσεις, Πιθανές απαντήσεις / Αντιμετώπιση δύσκολων ερωτήσεων, Αποτίμηση συνέντευξης / Τήρηση αρχείου, Βελτίωση τεχνικής συνέντευξης, Από την 1η συνέντευξη μέχρι την προσφορά θέσης εργασίας, Μυστικά για μια επιτυχημένη συνέντευξη, Άσκηση προσομοίωσης συνέντευξης επιλογής – παίξιμο ρόλων.
 • Χρήση των υπηρεσιών και των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ: Επαγγελματικός προσανατολισμός, Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Απασχόληση, Μέτρα για ειδικές κοινωνικές ομάδες, Ασφάλιση – Επιδόματα και παροχές
 • Βασικές αρχές για εκκίνηση επιχειρηματικότητας: Νομικό πλαίσιο, Οικονομικά δεδομένα, Ευκαιρίες επιχορήγησης επιχειρηματικής δραστηριότητας [Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Νόμος 2601 /98 (Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις), Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα κ.λπ.], Αναφορά στις τρόπους εύρεσης- άντλησης πληροφοριών [Internet (site ΟΑΕΔ, Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιφέρειας), Γραφεία ενημέρωσης πολιτών]
 • Ειδική αναφορά στη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στα άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

 

 

 

  

Για τον τρόπο υποβολής της αίτησης σας, παρακάλουμε επικοινωνήστε μαζί μας

Αθήνα                                                                                       

Κεντρική Δομή: Λιοσίων 281, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

Τηλ. : 210-8547970, FAX : 210-8547969

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θεσσαλονίκη

Τσορλίνη 26, Νέα Ξυλάδικα, T.K. 546 27 Θεσσαλονίκη

Τηλ. : 2310-541850, FAX : 2310-567352

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πάτρα

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Κορίνθου 35, Τ.Κ. 26223, Πάτρα

Τηλ:2610452087, FAX: 2610452087

 

security

Αθήνα

 
Λεωφ. Πειραιώς 108 ΤΚ 11854, Γκάζι, ΑΘήνα
Τηλ. 210-95.37.370-9 Fax. 210-95.37.369
Λιοσίων 281 ΤΚ 10445 , Αθήνα
Τηλ. 210-8547970 Fax. 210-8547969
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
Β.Τσορλίνη 26
ΤΚ 54626, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-56.73.52
Fax. 2310-56.73.52

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πάτρα

Εκπαιδευτικό Κέντρο Πάτρας
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 35
ΤΚ 26443, Πάτρα
Τηλ. 2610-45.20.87
Fax. 2610-45.20.87

E-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε." target="_blank">iasonpat@kekiason.gr